Historie tvrze v Tiché po roce 1989

V roce 1989, po zániku komunistické diktatury v Československu, stejně jako v ostatních zemích bývalého Sovětského bloku, probíhalo na západní a jižní hranici s Německem a Rakouskem intenzivní bourání pohraničního, elektřinou napájeného plotu, nástražných systémů a ostatních zločinných zařízení vymyšlených komunisty a jejich spřeženci. V rámci těchto opatření byl zrušen i systém pohraničních pásem nepřístupných obyčejným smrtelníkům. Po více jak čtyřicetiletém pustošení pohraničí bylo možno navštívit končiny dosud nespatřené. Mnohdy bylo smutno vidět, jak zde řádila „ruka lidu“, kdy „všechno bylo všech“. Vesnice srovnané se zemí, nespočetně památek na tisíciletou činnost člověka nenávratně zničeno. Věru smutný pohled.

Naštěstí se toho mnoho i zachovalo, někdy šťastným řízením osudu, jinde čistou náhodou. Mezi těch několik šťastných památek patří i tvrz v Tiché v okrese Český Krumlov. V rámci socialistického hospodaření byly se zemí srovnány tři budovy, z nichž jedna byla prokazatelně založena jako obytná stavba tvrze. Přesto lze děkovat prozřetelnosti, že nám zachovala alespoň dosud stojící části tvrze, z nichž si lze poměrně přesně představit rozlohu a podobu tvrze.

Po roce 1989 se v rámci divoké privatizace a restitucí dostalo mnoho památek do ne zcela povolaných rukou. Tak tomu bylo i s tvrzí v Tiché. Za nejasných okolností, a se souhlasem tehdejšího starosty obce Dolní Dvořiště se tvrz dostala do rukou dvojice osob z Prahy, stejně jako 5 dalších památkových objektů v celých Čechách. Od této doby se téměř dalších 20 let s tvrzí nedělo nic, přes četné výzvy ze strany státní památkové péče a dalších orgánů. Tvrz rychle zarůstala plevelnými stromy, do areálu tvrziště byly navezeny trosky zemědělských strojů a mechanizace, příkop sloužil jako smetiště pro vývoz veškerého odpadu z přilehlých zemědělských provozů a domácností v obci. Ve věži se válely pozůstatky plechových střech, skleněné střepy a nevábný odpad pochybného původu.

V roce 2004 vzniklo z iniciativy Radka Kocandy sdružení Hrady na Malši. Díky předsedovi Josefu Kalošovi do něho kromě města Kaplice přibyly také obce Benešov nad Černou s hradem Sokolčí, obec Bujanov s hradem Louzek, město Velešín a obec Svatý Jan nad Malší s hradem Velešín.

Ihned v roce 2004 byli osloveni oba tehdejší majitelé s nabídkou odkupu tvrze. Jednání se odehrávalo v hospodě „U kocoura“ v Nerudově ulici v Praze. Majiteli bylo povoleno sekání trávy, mýcení náletů a provádění drobných oprav vlastním nákladem, přičemž nebylo zaručeno ani právo ročního nájmu. V případě možnosti obnoveného zájmu majitelů o tvrz pak bylo striktně řečeno, že jakákoli práva členů sdružení neexistují a tvrz bude nutno v případě potřeby kdykoli okamžitě vyklidit. O prodeji pak nebylo ani mluvit. Za této situace jednání nutně zkrachovala. Díky trpělivosti R. Kocandy však byla po roce 2006 obnovena jednání formou nezávazného dotazu. Cena za tvrz však byla stanovena na nesmyslně velkou cenu, téměř 2 miliony korun. Opět došlo k přerušení kontaktu. V roce 2007 byl vyslán další signál zájmu o odkoupení. I tento však skončil na nepřekonatelné bariéře nadsazené kupní ceny a nezájmu o jakýkoliv dlouhodobý pronájem. Záměr odkoupení tvrze byl tedy sdružením odmítnut a tvrz puštěna sdružením ze zřetele.

Záležitost však nebyla vyřešena pro R. Kocandu. Po dalším roce vyvolal jednání s majiteli opět, a po čtyřech obtížných vyjednáváních, které se odehrály během půl roku střídavě v Praze, v Českých Budějovicích a v Kaplici dosáhl toho, že se na stole ocitla možnost pronájmu. Tvrz byla ovšem touto dobou nabízena realitní kanceláří za částku zhruba 1,6 milionu korun. Přihlásilo se i několik zájemců se záměrem vybudovat na Tiché pension, ovšem po vyjádření odborných památkových institucí od svého záměru rychle upustili.

V roce 2008 získalo sdružení silného partnera do hry o tvrz silného partnera. Byla jím obec Dolní Dvořiště, kde se mezitím zcela vyměnili lidé zodpovědní za chod obce, která byla do sdružení Hrady na Malši čerstvě přijata. Díky pochopení zastupitelstva obce se podařilo další řadou jednání s majiteli tvrze dospět ke konečnému řešení, a to k odkoupení tvrze, přičemž obec získala na tvrzi 80% a sdružení 20% podíl. Prodej byl realizován na konci roku 2008. Sdružení Hrady na Malši a obec Dolní Dvořiště následně podepsali dohodu o pronájmu podílu obce sdružení na dobu 25 let. Sdružení zastupoval při podpisu jednatel Radek Kocanda, obec pak starostka Helena Panská.

Ihned po podepsání smluv začalo sdružení na Tiché vyvíjet intenzivní činnost, při které zúročilo všechny své dosavadní zkušenosti s opravou, dokumentací a konzervací památek. Ještě v roce 2008 bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření tvrze, věže a příkopu, fotogrammetrie věže, v lednu 2009 byl vypracován projektantem Martinem Volejníkem z Dubé u České Lípy projekt konzervace věže a bylo započato s administrativní povolovací a inženýrskou činností. V červenci 2009 navázal archeologický průzkum věže a okolí pod vedením prof. PhDr. Tomáše Durdíka DrSc. z Archeologického ústavu akademie věd České republiky, během něhož bylo vyzvednuto mnoho zajímavých nálezů, mezi nimi například nepoškozený hrnek a tříknotový kahan z přelomu 14. a 15. století, mnoho zvířecích kostí, úlomky další středověké keramiky a zbytky želez, například hřeby, jimiž se přibíjela šindelová krytina na věži. V mezičase probíhala intenzivní jednání směřující k zajištění potřebných finančních prostředků na stavební konzervaci věže. Díky jejich kladnému výsledku mohla bezprostředně po archeologickém výzkumu navázat firma Vidox z Českého Krumlova stavebními pracemi. V roce 2009 a na jaře 2010 byly dokončeny zdící práce, na které by měly, v případě kladného výsledku žádostí o dotace na dokončení věže, navázat komplexní tesařské práce, které budou zahrnovat vybudování schodišť, dřevěných pater a dlátkového krovu. V roce 2010 by pak mělo proběhnout vyčištění příkopu tvrze na východní straně od mnohaleté skládky komunálního odpadu a obnovení původního přístupu do tvrze od východu přes dřevěný most. Cílem obce Dolní Dvořiště i sdružení Hrady na Malši je zpřístupnění tvrze veřejnosti u příležitosti uplynutí 650 let od první zmínky o tvrzi v roce 2010. Doufejme, že mnohaletá trpělivá a mravenčí práce bude nakonec korunována úspěchem a uznáním veřejnosti.