logo

Hrad Pořešín


Historie hradu
Jak se na hrad dostanete
Fotogalerie
Provozní řád

Návštěvní a provozní řád hradu Pořešín

Ochrana kulturních památek a bezpečnost provozu

 • Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektů a sbírek, bude návštěvník z hradu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je hrad neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů. Při vstupu do hradu se na vstupující osoby vztahují podmínky uvedené v tomto řádu. Každý návštěvník hradu je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku i životním prostředí.
 • Je zakázáno jakkoliv poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky a soukromý majetek v areálu objektu.
 • Návštěvníci jsou povinni udržovat pořádek v celém hradu. Je zakázáno zde ponechávat jakékoliv odpadky a další předměty.
 • V areálu platí zákaz stanování a kempování bez předchozího souhlasu provozovatele.
 • Návštěvníci vstupují do areálu na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Provozovatel nenese odpovědnost za škody a úrazy, které si způsobili návštěvníci hradu vlastní neopatrností, nedodržováním provozního řádu, nebo jim je způsobila třetí osoba.
Zejména je zakázáno:
 • dotýkat se vystavených předmětů
 • psát nebo malovat po zdech a stěnách nebo je jinak poškozovat
 • rušit hlukem (hudbou, zpěvem, používáním audiovizuálních přijímačů, hlasitými projevy a podobnou činností) probíhající kulturní program nebo jinak ztěžovat návštěvníkům prohlídku
 • trhat květiny, lámat větve stromů a keřů, plašit zvěř a ptactvo
 • vstupovat na zakázaná místa (chození po hradbách apod.)
 • jezdit na hrad vozidly (mimo zásobování)
 • nechat volně pobíhat psy a jiná zvířata
 • jinak narušovat klid a pořádek
 • v areálu objektu je fotografování a filmování soukromými osobami povoleno.
 • pro vědecké, dokumentační, propagační, případně jiné účely, musí fotografování a filmování povolit na základě písemné žádosti Hrady na Malši z.s., Hrad Pořešín 100, Kaplice 38241
 • Za ztrátu odložených předmětů (fotoaparáty, tašky, oděvy apod.) nenese správa hradu odpovědnost.

Závěrečná ustanovení

Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání předložena v pokladně. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně nebo telefonicky na organizaci, která spravuje objekt : Hrady na Malši z.s., Hrad Pořešín 100, Kaplice 382 41, e-mail webmaster@hradynamalsi.cz

obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek