logo

Spolek Hrady na Malši

„Hrady na Malši mají bohatou minulost.
Naším cílem je dát jim i budoucnost.“Tomáš Durdík
Členové spolku
Členové klubu
Partneři
Napsali a řekli o nás
Stanovy
Souhrn roku 2017
Dotace ATCZ91

Spolek Hrady na Malši byl založen z iniciativy Radka Kocandy v roce 2004 původně jako Občanské sdružení. Jeho členy bylo deset nadšenců různých profesí a pět obcí - Benešov nad Černou, Bujanov, Kaplice, Svatý Jan nad Malší a Velešín. Hrady na řece Malši byly v roce 2000 zapomenuté a opuštěné zarostlé zříceniny zasuté zeminou, na které jen občas zabloudili místní obyvatelé a trampové všeho druhu.

Důvodem k založení spolku byla snaha o jejich opravu a oživení, svou roli sehrálo i počáteční nadšení a zápal pro věc. Jako každý začínající spolek jsme měli pouze nejasné představy o tom, jak naše vize realizovat. Spolek však měl hned v začátcích svého působení štěstí v několika směrech. Jednak dokázal získat tu nejsilnější možnou odbornou záštitu v osobě prof. Tomáše Durdíka z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky; získal trojici silných partnerů, s kterými spolupracuje dodnes; a navíc dokázal brzy představit první výsledky svojí činnosti, čímž získalo důvěru a podporu členských obcí. Důležitá a nepostradatelná byla rovněž podpora a ochota různých institucí, ale i celková nálada ve společnosti, která přála podobným záměrům.

Začátky činnosti byly velmi skromné. Finanční prostředky na činnost byly minimální, všichni členové byli zaměstnaní a tak jim k činnosti na hradech zbýval pouze volný čas. V té době jsme zdaleka nedokázali dohlédnout široké spektrum činností, k nimž nyní postupně dospíváme.

V roce 2008 dospěla ke konci několikaletá jednání s majiteli tvrze v Tiché, na jejichž základě získal spolek a obec Dolní Dvořiště tuto tvrz s příkopem a zbytky hospodářských budov do společného vlastnictví. Tím byl završen počet objektů v péči sdružení na pět - jsou to hrady Velešín, Pořešín, Sokolčí, Louzek a tvrz v Tiché.

První léta činnosti byla vyplněna přípravou projektů, prováděním geodetických měření, mapováním objektů, sháněním textových a obrazových materiálů a jednáními s památkovými institucemi a státní správou. Z výsledků těchto prací těžíme dodnes. Už od počátku se nám však každý rok podařilo realizovat jednu drobnou stavební akci, většinou na hradě Pořešín.

V roce 2006 bylo sdružení Hrady na Malši na výročním kongresu asociace EUROPA NOSTRA v La Valletě přijato za řádného člena. Tato asociace sdružuje více než tři sta institucí s památkovým zaměřením z celé Evropy, mezi nimi například British Heritage či Deutsche Burgenvereinigung. Spolek intenzivně spolupracuje s Archeologickým ústavem AV ČR, Národním památkovým ústavem, Národním archivem, Západočeskou universitou v Plzni a řadou hradních spolků v Čechách, Rakousku a v Německu. Od roku 2006 probíhají na objektech spolku archeologické a stavebně historické výzkumy jednotlivých lokalit, kterých se zúčastňují dobrovolníci z celého světa. Tyto výzkumy jsou nezbytnou součástí následných záchranných stavebních zásahů. Stavební zásahy spočívají především ve statickém zajištění hradeb, zdí a ostatních konstrukcí v havarijním stavu. Výsledky této činnosti byly prezentovány během odborných přednášek v Rakousku, Francii, Finsku, Německu nebo na Kypru. Spolek zajišťuje i následnou údržbu, úpravu okolí a rozvoj aktivit, které nenarušují charakter a jedinečnou atmosféru každého místa.

Naše hrady jsou na řece Malši navlečeny jako korálky na niti. Každému hradu chceme postupně vtisknout jedinečný charakter určený mírou stavební obnovy a následnou náplní činnosti. Pro Pořešín počítáme s ojedinělou expozicí středověkého stavitelství; Velešín s unikátní románsko-gotickou hradní kaplí sv. Václava by měl představovat místo duchovního zastavení; na Tiché bychom chtěli oživit starou pivovarskou tradici; Louzek se svojí příhodnou terénní dispozicí bude místem pro prezentaci středověkých bojových a loveckých dovedností a hrad Sokolčí díky své jedinečné poloze názorně demonstruje dnes už téměř zapomenutý smysl a cit pro symbiózu přírody s architekturou. Spojovacím prvkem všech hradů je bezprostřední blízkost důležité středověké komunikace - zemské cesty z Čech do Horního Rakouska.

Každému člověku na zemi je vymezen jen určitý počet dní a let. Zvláště zřetelně vystupuje tato skutečnost právě uprostřed hradních zřícenin, kde je člověk obklopen stavbami, které stavěli lidé, kteří tu byli stovky let před námi. Měli své touhy, přání, strasti a radosti. Stejně jako oni, i my se jednou staneme součástí historie svého kraje a země.

V zájmu budoucího rozvoje spolku se jednou z našich hlavních činností stala práce s mládeží. Spolek organizuje tematické historické akce pro zdravé i handicapované děti a vede historický spolek pro mládež při hradě Pořešín. Děti různého věku se seznamují se středověkými řemesly a dovednostmi, podílejí se na budování společného díla, vytvářejí si vztah k tomuto místu i k ostatním lidem, kteří zde tráví svůj čas. Naším cílem je, aby se na tato místa rádi vraceli.

Položíme-li si otázku, co nám přináší největší uspokojení z naší dobrovolné činnosti, musíme odpovědět, že to je samozřejmě pohled na hrady probouzející se ze zapomenutí. Největší potěšení pro nás však představuje množství neobyčejných a zajímavých lidí všech profesí, věku a postavení, kteří nám pomáhají při uskutečňování našeho záměru, a s nimiž bychom neměli šanci se setkat, pokud bychom naši myšlenku nezačali rozvíjet. Za tuto pomoc jim patří náš dík.

obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek